បទ៖ជាតិក្រោយសុំរៀបការនឹងបង ច្រៀង៖ ស៊ីរីកា និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ជួន សុជា សម្រួលបទភ្លេង៖ ដា ភ្លេង #TownProduction #Siryka #TownMP3 #TownAudio ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes 🎼Cellcard: #2727#727816# 📞 🎼Metfone: *1772*5231540#📞 🎼Smart: *855*851524# 📞 📲ស្ដាប់បទចម្រៀងថ្មីៗជាមួយ Town Music App – សម្រាប់ iOS ៖ https://apple.co/2Hb79Zn – សម្រាប់ Android ៖ http://bit.l/2GAaZOW ———————————————————————– ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production] Like us on: https://www.facebook.com/OfficialTown… Subscribe now: https://www.youtube.com/channel/UCC3k… Website :